Catalog


...
cover image of E-podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

E-podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

$19.00

Podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) zawiera wszystkie informacje niezbędne do ukończenia tego kursu z wynikiem pozytywnym. Podręcznik przeznaczony jest dla jednego uczestnika. Warto zapoznać się z nim przed kursem, a także zaglądać do niego po jego zakończeniu. Zawiera on informacje na temat podstawowych czynności resuscytacyjnych wykonywanych przez jednego ratownika oraz przez zespół ratowników, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i przedszpitalnych, rozpoznawania sytuacji nagłej, technik resuscytacji osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt, cech wysokiej jakości RKO, stosowania  AED oraz udzielania pomocy w zadławieniu.                                                                                                     THe                                                                                                                                                   Uwaga: w ramach materiałów uzupełniających dostępna jest Karta referencyjna BLS w wersji cyfrowej. Jest to elektroniczny odpowiednik Karty referencyjnej BLS, dołączany automatycznie do zakupu E-podręcznika uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS). UWAGA: Przed nabyciem e-podręcznika AHA na potrzeby kursu stacjonarnego jego uczestnicy powinni uzyskać informacje od instruktora lub koordynatora centrum szkoleniowego, czy na kursie będzie możliwość korzystania z urządzeń mobilnych. 

Learn More
cover image of Handbuch der kardiovaskulären Notfallmedizin für medizinisches Fachpersonal im eBook-Format (2015)

Handbuch der kardiovaskulären Notfallmedizin für medizinisches Fachpersonal im eBook-Format (2015)

Das Elektronische 2015 Handbuch der kardiovaskulären Notfallmedizin  für medizinisches Fachpersonal ist die eBook-Version des bisher als Printversion erschienenen 2015 Handbuchs der kardiovaskulären Notfallmedizin  für medizinisches Fachpersonal  der American Heart Association (AHA). Dieses Schnellnachschlagewerk umfasst die neuesten wissenschaftlichen Ratschläge und Behandlungsempfehlungen aus den aktualisierten AHA-Leitlinien für die Herz-Lungen-Wiederbelebung und die kardiovaskuläre Notfallmedizin aus dem Jahr 2015. Das eBook bietet aktuelle, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Informationen zu Wiederbelebung und Behandlung. Es ist in die Bereiche „Basismaßnahmen der Reanimation“, „Erweiterte Maßnahmen der kardiovaskulären Reanimation“, „Reanimation von Neugeborenen“ und „Erweiterten Maßnahmen der Reanimation bei Kindern“ unterteilt und enthält Algorithmen, Protokolle, Sequenzen sowie Informationen zur Medikamentendosierung.

Learn More
cover image of Manuale dello studente Heartsaver® RCP AED eBook

Manuale dello studente Heartsaver® RCP AED eBook

$13.50

L'eBook dello studente Heartsaver RCP AED contiene tutte le informazioni necessarie affinché gli studenti possano superare il corso Heartsaver RCP AED.  Il manuale contiene informazioni sull'uso di RCP e AED negli adulti e nei bambini, sulla RCP per i lattanti e su come aiutare in caso di emergenza potenzialmente letale correlata all'uso di oppioidi.     L'eBook dello studente Heartsaver RCP AED è destinato a essere utilizzato da un solo utente come strumento di riferimento per lo studente prima, durante e dopo il corso.     Altri strumenti includono la scheda promemoria digitale RCP AED per adulti e la scheda promemoria digitale RCP AED per bambini e lattanti, disponibili con l'acquisto dell'eBook dello studente Heartsaver RCP AED.

Learn More
cover image of Manuale per l'istructtore Heartsaver® RCP AED eBook

Manuale per l'istructtore Heartsaver® RCP AED eBook

$43.15

L'eBook Manuale per l'istruttore Heartsaver RCP AED contiene informazioni essenziali e piani delle lezioni che l'istruttore BLS e Heartsaver dell'AHA deve insegnare nei corsi Heartsaver dell'AHA, incluse le versioni per insegnamento interamente in aula e per l'apprendimento integrato. Dal momento che questo strumento è elettronico, non vi sono risorse per l'istruttore (ad esempio, le checklist o gli elenchi delle attrezzature). È possibile accedere elettronicamente a tutte le risorse per l'istruttore dal sito CPRverify all'indirizzo www.CPRverify.org L'eBook Manuale per l'istruttore Heartsaver RCP AED è destinato all'uso da parte degli istruttori BLS e Heartsaver dell'AHA. Ogni istruttore deve disporre della propria copia del Manuale per l'istruttore per insegnare il corso Heartsaver.

Learn More
cover image of Zbiór e-podręczników uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (ACLS)

Zbiór e-podręczników uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (ACLS)

$45.00

Podręcznik uczestnika kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (ACLS) zawiera wszystkie informacje niezbędne do ukończenia tego kursu z wynikiem pozytywnym. Podręcznik przeznaczony jest dla jednego uczestnika. Warto zapoznać się z nim przed kursem, a także zaglądać do niego po jego zakończeniu.  Można z niego również korzystać podczas pracy klinicznej. Podręcznik zawiera informacje na temat sposobu postępowania w sytuacjach nagłych związanych z układem krążenia, skutecznej komunikacji pomiędzy członkami zespołu resuscytacyjnego, a także różne przypadki medyczne oraz algorytmy ich leczenia w ramach zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. W tematach ujętych w podręczniku podkreślono wagę ciągłej RKO wysokiej jakości, dynamiki pracy zespołu resuscytacyjnego oraz komunikacji pomiędzy jego członkami. Przedstawiono w nim również systemy opieki, zasady natychmiastowej opieki poresuscytacyjnej, zaawansowanego udrażniania dróg oddechowych oraz farmakoterapii. Podręcznik daje również uczestnikom dostęp do strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje oraz materiały referencyjne pomagające w pomyślnym ukończeniu kursu.   Do zakupionego e-podręcznika uczestnika kursu ACLS dołączamy pomocnicze narzędzie – zestaw kart referencyjnych ACLS w formie cyfrowej. Jest on odpowiednikiem zestawu kart referencyjnych ACLS w formie papierowej.   UWAGA: Przed nabyciem e-podręcznika AHA na potrzeby kursu stacjonarnego jego uczestnicy powinni uzyskać informacje od instruktora lub koordynatora centrum szkoleniowego, czy na kursie będzie możliwość korzystania z urządzeń mobilnych. 

Learn More
cover image of E-podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

E-podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)

$35.68

Podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) zawiera istotne informacje dla osoby prowadzącej zajęcia, oraz plany lekcji, według których prowadzony będzie kurs zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mieszanym.   W związku z tym, że ten podręcznik jest w wersji elektronicznej, dodatkowe materiały (np. karty referencyjne, przewodniki) nie będą wraz z nim dostępne. Wszystkie dodatkowe materiały dołączone do wersji drukowanej są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej w portalu CPRverify (cprverify.org)    UWAGA: E-podręcznik instruktora kursu Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) jest przeznaczony dla instruktorów kursów BLS organizowanych przez AHA. Każdy instruktor prowadzący kurs BLS powinien posiadać własny egzemplarz podręcznika.

Learn More
cover image of ハートセイバー ファーストエイド CPR AED 受講者用電子書籍

ハートセイバー ファーストエイド CPR AED 受講者用電子書籍

$25.44

『ハートセイバーファーストエイド CPR AED 受講者用電子書籍』には,受講者がハートセイバーファーストエイド CPR AED コースを無事修了するために必要なすべての情報が含まれています。このワークブックには,ファーストエイドの基本,医学的な緊急事態,外科的な緊急事態,環境要因による緊急事態,疾患と外傷の予防,成人および小児に対する CPR と AED の使用,乳児に対する CPR,オピオイドに関連する致死的な緊急事態が生じている傷病者の救助に関する情報が含まれます。 ハートセイバーファーストエイド CPR AED 受講者用電子書籍は,受講者各自が1部を所有し,コース実施中およびコースの前後に参照することを前提とした教材です。 ハートセイバーファーストエイド CPR AED 受講者用電子書籍の補助教材には,ハートセイバーファーストエイドデジタルクイックリファレンスガイド,成人に対する CPR AED デジタルリマインダーカード,小児および乳児に対する CPR AED デジタルリマインダーカードが含まれます。

Learn More
cover image of ACLS for Experienced Providers Manual and Resource Text eBook

ACLS for Experienced Providers Manual and Resource Text eBook

$75.95

The ACLS EP Manual and Resource Text eBook is a valuable resource tool for ACLS EP providers and instructors, whether as a part of the ACLS for Experienced Providers (ACLS EP) course or in their everyday practice.

Learn More
cover image of E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS)

E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS)

$40.00

E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) zawiera istotne informacje dla osoby prowadzącej zajęcia, oraz plany lekcji, według których prowadzony będzie kurs zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mieszanym.     Uwaga: W związku z tym, że ten podręcznik jest w wersji elektronicznej, dodatkowe materiały (np. karty referencyjne, przewodniki) nie będą wraz z nim dostępne. Wszystkie dodatkowe materiały są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej w portalu CPRverify (www.cprverify.org)     UWAGA: E-podręcznik instruktora kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) jest przeznaczony dla instruktorów kursów ACLS organizowanych przez AHA. Każdy instruktor prowadzący kurs ACLS powinien posiadać własny egzemplarz podręcznika (w wersji papierowej lub cyfrowej).

Learn More
cover image of ハートセイバーファーストエイド CPR AED インストラクターマニュアル(電子書籍)

ハートセイバーファーストエイド CPR AED インストラクターマニュアル(電子書籍)

$37.72

『ハートセイバーファーストエイド CPR AED インストラクターマニュアル(電子書籍)』には,AHA BLS インストラクターおよびハートセイバーインストラクターが AHA のハートセイバーコース(クラスルームおよびブレンドラーニング)を指導するのに必要な重要情報とレッスンプランが記載されています。 このツールは電子書籍形式で提供されるため,インストラクター用リソース(リファレンスガイド,チェックリストなど)は付属していません。インストラクター用リソースはすべて,CPRverify(www.CPRverify.org)から電子リソースとして入手できます ハートセイバーインストラクターマニュアル(電子書籍)は,AHA BLS インストラクターおよびハートセイバーインストラクターが使用する教材です。インストラクターは,ハートセイバーコースを指導するために,各自がインストラクターマニュアルを所持する必要があります。

Learn More
cover image of PEARS Digital Reference Card

PEARS Digital Reference Card

$9.00

The AHA’s PEARS Digital Reference Card is a convenient, quick reference tool for healthcare professionals to use during the PEARS Course and in a variety of healthcare settings, and includes the following information:  · Vital Signs in Children  · Pediatric Systematic Approach Summary  · Pediatric Systematic Approach Algorithm  · Identifying Respiratory Emergencies  · Pediatric Management of Respiratory Emergencies Flowchart  · Identifying Circulatory Emergencies (Shock)  · Pediatric Management of Shock Flowchart  · BLS Healthcare Provider Pediatric Cardiac Arrest Algorithm for the Single Rescuer—2015 Update

Learn More
cover image of PEARS Provider Manual eBook

PEARS Provider Manual eBook

$34.50

The PEARS Provider Manual is for use by a single student as a reference tool pre- and post-course and as a clinical reference.  Topics covered include:                                                                            • Systematic pediatric assessment • Recognition and stabilization of respiratory emergencies • Recognition and stabilization of shock emergencies • Recognition and stabilization of cardiopulmonary arrest • Resuscitation team concept This manual also gives students access to a website containing additional information and reference materials. A separate supplementary tool, the PEARS Digital Pocket Reference Card (product #15-3124), is automatically included with the purchase of the PEARS Provider Manual eBook.

Learn More
cover image of PEARS Instructor Manual eBook

PEARS Instructor Manual eBook

$46.50

The PEARS Instructor Manual eBook includes essential information and Lesson Plans that PALS and PEARS Instructors need to teach the PEARS Course. Upon successful completion of this course, students will be able to:                                                                                                              ·Perform BLS consistent with the 2015 AHA Guidelines Update for CPR and Emergency  Cardiovascular Care (ECC) · Evaluate a seriously ill or injured child by using the pediatric systematic approach · Apply effective team dynamics · Demonstrate initial stabilization of a seriously ill or injured child, including a child with cardiac arrest, respiratory distress, or shock A separate supplementary tool, the PEARS Digital Pocket Reference Card (product #15-3124), is automatically included with the purchase of the PEARS Instructor Manual eBook. Please note: Because this book is electronic, there are no additional supplementary tools included. All supplementary tools included with the printed version (e.g., Instructor Manual CD) are accessible electronically through the AHA Instructor Network (www.ahainstructornetwork.org). 

Learn More
cover image of PEARS Provider Manual eBook, International English

PEARS Provider Manual eBook, International English

$34.50

The International English (IVE) version of the Pediatric Emergency, Assessment, Recognition, and Stabilization (PEARS)  Provider  Manual is adapted for training outside the United States and Canada. IVE training materials have been updated to include metric units of measure and other references that do not apply to students in the U.S. and Canada.                                                                                                                                                                 The PEARS Provider Manual is for use by a single student as a reference tool pre- and post-course and as a clinical reference.  Topics covered include:                                                                            • Systematic pediatric assessment • Recognition and stabilization of respiratory emergencies • Recognition and stabilization of shock emergencies • Recognition and stabilization of cardiopulmonary arrest • Resuscitation team concept     A separate supplementary tool, the PEARS Digital Pocket Reference Card is automatically included with the purchase of the PEARS Provider Manual eBook. It is the electronic equivalent of the printed PEARS Pocket Reference Card.

Learn More
cover image of PEARS Instructor Manual eBook, International English

PEARS Instructor Manual eBook, International English

$46.50

The International English (IVE) version of the Pediatric Emergency, Assessment, Recognition, and Stabilization (PEARS® )  Instructor Manual is adapted for training outside the United States and Canada. IVE training materials have been updated to include metric units of measure and other references that do not apply to students in the U.S. and Canada.  The IVE PEARS Instructor Manual includes essential information and Lesson Plans that AHA PALS & PEARS  Instructors need to teach the PEARS courses, including full classroom and blended learning versions. Upon successful completion of this course, students will be able to:                                                                                                              · Perform BLS consistent with the 2015 AHA Guidelines Update for CPR and Emergency  Cardiovascular Care (ECC) · Evaluate a seriously ill or injured child by using the pediatric systematic approach · Apply effective team dynamics · Demonstrate initial stabilization of a seriously ill or injured child, including a child with cardiac arrest, respiratory distress, or shock Please note, because this tool is electronic, there are no separate instructor resources  available  through the eBook store (e.g., rosters, guides.) All instructor resources are accessible electronically through  CPRverify, www.cprverify.org.

Learn More